Strona główna - Wychowanie w świecie wirtualnym - popularyzacja wiedzy wśród rodziców i nauczycieli - logoData: 29.11.2023 r.
Tytuł: Wychowanie w świecie wirtualnym - aspekty praktyczne
Godzina: 16:30 - 19:00
Lokalizacja: platforma online
Organizator: dr hab. Sylwia Jaskuła - Korporowicz, prof. AŁ

Link do konferencji zostanie przesłany po zarejestrowaniu się.

W dniu 28.11.2023 r. o godzinie 21:00 zostanie zamknięta rejestracja na konferencję

Program konferencji

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI I POWITANIE UCZESTNIKÓW

16:30 - 16:45 JM dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ – Rektor Akademii Łomżyńskiej, dr hab. Sylwia Jaskuła - Korporowicz, prof. AŁ – Kierownik projektu „Wychowanie w świecie wirtualnym – popularyzacja wiedzy wśród rodziców i nauczycieli”

REFERATY – CZĘŚĆ I

16:45 - 17:05 dr Anna Sugier-Szerega (KUL, Szkoła Podstawowa nr 1 w Otwocku) Smartfonizacja wychowania czyli komu i dlaczego oddaliśmy dusze naszych dzieci. Perspektywa nauczyciela szkoły podstawowej.

17:05 - 17:25 dr Katarzyna Stankiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Wirtualny świat miejscem wspierania rozwoju oraz edukacji dziecka z doświadczeniem migracji. Szanse i wyzwania

17:25 - 17:45 dr Karol Kowalczuk (Uniwersytet w Białymstoku) Wykorzystanie gier komputerowych w procesach kształcenia i wychowania

PRZERWA

REFERATY – CZĘŚĆ II  

18:00 - 18:20 dr Elżbieta Wiącek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Wartości wychowawcze dzieła filmowego. Tematyka i funkcje wirtualnych platform poświęconych edukacji filmowej

18:20 - 18:40 dr Danuta Smolucha (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie) Wirtualne muzea jako sposób na zainteresowanie młodych ludzi kulturą

18:40 - 19:00 mgr Artur Arciszewski (Akademia Łomżyńska) Nasze wirtualne podwórko – przykłady zajęć prowadzonych w przedszkolu i szkole

DYSKUSJA

PODSUMOWANIE KONFERENCJI dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. AŁ

Formularz zgłoszeniowy

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników warsztatów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r. ze zm.) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Łomżyńska, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, tel. 86 215 59 50, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., reprezentowana przez Rektora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować osobiście: ul. Akademicka 1, bud. B, pok. B2.20, telefonicznie pod nr tel. (86) 216 82 60 lub pod adresem poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu zapewnienia obsługi działań związanych z organizacją i przebiegiem warsztatów dla rodziców i nauczycieli, w ramach realizacji projektu  pn. „Wychowanie w świecie wirtualnym”.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę wyrażacie Państwo dokonując rejestracji na wydarzenie. Zgoda może być przez Państwa wycofana w dowolnym momencie, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W związku z organizacją warsztatów będziemy przetwarzali Państwa imiona i nazwiska, nazwę reprezentowanej instytucji (jeśli miałaby się znaleźć w wystawionym certyfikacie), i adres e-mail.
 6. Dane przekazujecie nam Państwo osobiście podczas rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie wskazanych informacji skutkować będzie niemożliwością udziału w warsztatach.
 7. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w tym rozliczenia projektu, a także dla udokumentowania działalności AŁ oraz realizacji obowiązków archiwizacyjnych.
 8. Pozyskane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia warsztatów. Dane mogą zostać przekazane do Ministerstwa Edukacji i Nauki, jako instytucji dofinansowującej projekt.
  Podany adres e-mail, będziemy wykorzystywali wyłącznie do kontaktu z Państwem oraz przesłania linku umożliwiającego zalogowanie się w celu uczestnictwa w warsztatach. Dane w postaci imion i nazwisk są niezbędne do wystawienia certyfikatu.
 9. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu profilowania Państwa zachowań.
 10. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w konferencji pn. Wychowanie w świecie wirtualnym,  organizowanej przez Akademię Łomżyńską, w dniu 24 listopada 2022 r. Zgoda dotyczy także wizerunku i obejmuje takie formy jego rozpowszechniania, jak udostępnianie na stronie internetowej AŁ, udostępnianie za pośrednictwem prasy, zamieszczanie w publikacjach, materiałach sprawozdawczych, materiałach promocyjnych i informacyjnych Akademii Łomżyńskiej.