Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży, na rok szkolny 2023/2024 

Podstawa prawna: art. 137 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. Poz. 1082, z późn. zm.)

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski
 • Biologia 

Zgodnie z § 4. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z dnia 25 listopada 2022 r. Poz. 2431) za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczną naukę w klasie pierwszej, w rozszerzeniu realizować będą następujące przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego:

 • Język angielski
 • Biologia 

Nauka języków obcych

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczną naukę w klasie pierwszej, będą kontynuować naukę następujących języków obcych:

 • Język angielski
 • Język niemiecki

Na rok szkolny 2023/2024 prowadzimy nabór uczniów uprawiających bądź zainteresowanych uprawianiem następujących dyscyplin sportowych:

 • Boks
 • Piłka nożna
 • Lekka atletyka
 • Koszykówka dziewcząt

Zajęcia sportowe realizowane są na podstawie programów szkolenia sportowego zatwierdzonych przez ministra do spraw kultury fizycznej, w wymiarze 13 godzin tygodniowo.

Harmonogram opracowano na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu uzupełniającym

1.      

Określenie przez dyrektora szkoły, i podanie do publicznej wiadomości, szczegółowego terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

do 12 maja 2023 r.

2.      

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego, przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły

od 15 maja 2023 r.

do 29 maja 2023 r.

do godz. 15:00

od 25 lipca 2023 r.

do 28 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

3.      

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 30 maja 2023 r.

do 7 czerwca 2023 r.

II termin:

do 30 czerwca 2023 r.*

od 1 sierpnia 2023 r.

do 3 sierpnia 2023 r.

* Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub próby sprawności w pierwszym terminie

4.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin:

do 13 czerwca 2023 r.;

II termin:

do 4 lipca 2023 r.*

do 4 sierpnia 2023 r.

* Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub próby sprawności w pierwszym terminie

5.      

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku.

od 23 czerwca 2023 r.

do 12 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

nie dotyczy

6.      

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy **, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 12 lipca 2023 r.

do 28 lipca 2023 r.

**Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).

7.      

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 17 lipca 2023 r.

do 7 sierpnia 2023 r.

8.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca 2023 r.

o godz. 10.00

8 sierpnia 2023 r.

o godz. 10.00

9.      

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

 

 

do 21 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

 

 

do 11 sierpnia 2023 r.

do godz. 15:00

10.   

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 lipca 2023 r.

o godz. 10:00

14 sierpnia 2023 r.

o godz. 10:00

11.   

Sporządzenie i przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez komisję rekrutacyjną danej szkoły ponadpodstawowej informacji– o liczbie wolnych miejsc w tej szkole – w celu jej udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświat

 

24 lipca 2023 r.

do godz. 14.30

 

14 sierpnia 2023 r.

do godz. 14:30

Harmonogram przeprowadzania prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy pierwszej Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży na rok szkolny 2023/2024

Kandydatów obowiązuje strój sportowy.

Przed przystąpieniem do prób sprawności fizycznej należy złożyć w sekretariacie szkoły:

 • Formularz zgłoszeniowy na test sprawności fizycznej
 • Zgodę rodziców/rodzica kandydata/kandydatki na naukę w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży
 • Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia, umożliwiającym podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego

Dyscyplina sportu

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym podstawowym

Termin dodatkowy dla kandydatów, którzy z przyczyn obiektywnych nie przystąpią do prób w terminie podstawowym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Miejsce przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

Boks

7 czerwca 2023 r.

godz. 10:00

 

22 czerwca 2023 r.

godz. 10:00

1 sierpnia 2023 r.

godz. 10:00

Sala gimnastyczna LMS w Łomży ul. Wiejska 16

Piłka nożna

7 czerwca 2023 r.

godz. 10:00

 

22 czerwca 2023 r.

godz. 10:00

1 sierpnia 2023 r.

godz. 10:00

Stadion sztuczny MOSiR w Łomży, ul. Zjazd 18

Lekka atletyka

7 czerwca 2023 r.

godz. 10:00

 

22 czerwca 2023 r.

godz. 10:00

1 sierpnia 2023 r.

godz. 10:00

Stadion lekkoatletyczny w Łomży

ul. Zjazd 18

Koszykówka dziewcząt

7 czerwca 2023 r.

godz. 10:00

 

22 czerwca 2023 r.

godz. 10:00

1 sierpnia 2023 r.

godz. 10:00

Sala gimnastyczna LMS w Łomży ul. Wiejska 16