Aby zalogować się do systemu należy w prawym górnym rogu strony https://elms.pwsip.edu.pl/ wybrać link "Zaloguj się".

Podać właściwe dane logowania, oraz wcisnąc przycisk "Zaloguj sie".

https://portal.librus.pl/

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz. U 2019 poz. 1078);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2019 poz.736);
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655, 1696.)

Z zapisów ustawy o opiece zdrowotnej wynika, że

  • Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
  • Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
  • Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.  
  • W Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. Profilaktyczną opiekę zdrowotna nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 
  • Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletniego ucznia. 
  • Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.